Slide 1
We are Team of Award-Winning Doctors

BKC is a Team of award-winning Nephrologists and Urologists from Bengaluru's BGS Global Hospital.

Slide 2
Best Healthcare Services in Nephrology

Since 2012, BKC has provided diagnostic healthcare services in nephrology, urology, renal transplantation, and andrology.

Slide 3
Best Treatment for Kidney health & Men's sexual and reproductive issues

We provide comprehensive care in the field of kidney health,men's sexual and reproductive issues

Slide 4
The most kidney transplants in Karnataka in the last 20+ years.

Our achievements include performing the most kidney transplants in Karnataka in the last 20+ years.

previous arrow
next arrow

BKC Health Maldives

ބީކޭސީ އަކީ ބެންގަލޫރުގެ ބީޖީއެސް ގްލޯބަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ނެފްރޮލޮޖިސްޓުންނާއި ޔޫރޮލޮޖިސްޓުންގެ ޓީމެކެވެ..

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބީކޭސީން އަންނަނީ ނެފްރޮލޮޖީ، ޔޫރޮލޮޖީ، ރެނަލް ޓްރާންސްޕްލާންޓޭޝަން އަދި އެންޑްރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑައިގްނޯސްޓިކް ހެލްތްކެއާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކިޑްނީގެ ސިއްހަތާއި، ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ އަދި ނަސްލީ މައްސަލަތަކުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަ ފަރުވާއެއް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

demo-attachment-37-Subtraction-3
demo-attachment-37-Subtraction-3

DEPARTMENT OF UROLOGY

ބީކޭސީ އަކީ ބެންގަލޫރުގެ އެންމެ މޮޅު ޔޫރޮލޮޖިކަލް މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާ އަދި ފުރިހަމަ ޑައިގްނޯސިސްއަކާއެކު ބަލިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭ އެންމެ ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ.

ޔޫރޮލޮޖީގެ ސަބްސްޕެޝަލިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ރެނަލް ޓްރާންސްޕްލާންޓޭޝަން، އެންޑޯރޮލޮޖީ، ލެޕަރޮސްކޯޕިކް އަދި ޔޫރޯ-އޮންކޮލޮޖީ، އަދި ރިކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޔޫރޮލޮޖީ ފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

BKC-is-the-best-hospital-in-bangluru-for-urological-treatments
demo-attachment-37-Subtraction-3
BKC-hospital- specialized-nephrologists-and-kidney transplant surgeons.jpg
demo-attachment-37-Subtraction-3
demo-attachment-37-Subtraction-3

DEPARTMENT OF NEPHROLOGY

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެފްރޮލޮޖިސްޓުންނާއި ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ފިޒިޝަނުންގެ ޚާއްޞަ ޓީމެއް އެކުލެވިގެންވަނީ ކިޑްނީއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގެ ސްޕެކްޓްރަމްއެއް ދެނެގަނެ ފަރުވާކުރުމަށެވެ.

ބީކޭސީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެފްރޮލޮޖީގައި ހިމެނެނީ ތަޖުރިބާކާރު ނެފްރޮލޮޖިސްޓުންނާއި ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ފިޒިޝަނުން ކަމަށާއި އެމީހުން ވަނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓެކްނީޝަނުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ.

demo-attachment-37-Subtraction-3

DEPARTMENT OF ANDROLOGY

އެންޑްރޮލޮޖީ އަކީ ފިރިހެނުންގެ ނަސްލީ ނިޒާމާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ޔޫރޮލޮޖީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޔޫރޮލޮޖީގެ ސަބް ސްޕެޝަލިޓީއެކެވެ.

ޔޫރޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ ޓީމުގެ އެންޑްރޮލޮޖިސްޓުން ފިރިހެނުންގެ ނަސްލީ ނިޒާމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ސާދާ ސިއްހީ ޙާލަތްތަކާއި ކުރިއަރާފައިވާ ސިއްޙީ ޙާލަތްތަކަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

male reproductive system and urological issues found in men.
demo-attachment-37-Subtraction-3

DEPARTMENT OF

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުން

ބީކޭސީން ވަނީ 650 އަށް ވުރެ ގިނަ ރެނަލް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލާފައިވާއިރު، މިއީ އެ ސްޓޭޓްގެ އެންމެ މަތީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެންޓަރެކެވެ.

Kidney transplants from living donors
+ 0
Kidney transplants from living donors
Renal Transplants in karanataka
+ 0
Kidney transplants from deceased donors.
Total Kidney Transplants
+ 0
Total Kidney transplants
Kidney transplants in HIV-positive patients.
+ 0
Kidney transplants in HIV-positive patients.
Transplantations for international patients
+ 0
Transplantations for international patients
demo-attachment-37-Subtraction-3

OUR DOCTORS

ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުންނާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި، ތިމާއާއި ތިމާގެ އާއިލާތަކަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުންކޮށް ވަޢުދުވެފައިވާ ޑޮކްޓަރުން.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަލިމީހުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ރަނގަޅު ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

demo-attachment-37-Subtraction-3

Appointment

އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހަދާށެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަލިމީހުންނަށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ފަރުވާ & ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

Testimonial

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓް ބުނަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންގެ ބަސްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލު މިންގަނޑެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުވާތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަލިމީހުން ބުނާ އެއްޗަކާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮސްޕިޓަލާ ބެހޭގޮތުން އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ ބައްލަވާށެވެ.

demo-attachment-228-Subtraction-4
demo-attachment-228-Subtraction-4
demo-attachment-309-emergency_call_1

In Case Of Emergency Call

+91-8904-167-560

Need Doctor for Checkup?